Domeinen

Fysiek domein

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

Beschrijving

Steden met een aantrekkelijke monumentale binnenstad doen het goed. Dat geldt ook voor Zwolle. Het is prachtige stad, met een rijke geschiedenis én een perspectiefvolle toekomst. Zwolle is ondernemend, levendig en heeft een gezonde en vitale economische structuur. Onze positie als economische topregio willen we behouden en versterken. We zetten een volgende stap in stedelijke groei. Daar werken we samen met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle aan.

We zijn een sociale stad en vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen. Werk is daarbij een belangrijke factor. Want wie een baan heeft, is zelfredzamer en gelukkiger. Om banen te creëren en te behouden zorgen we ervoor dat ondernemers de ruimte hebben om te kunnen groeien. We zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen en een goede dienstverlening aan ondernemers.

Ook binnen de regio werken we aan het vergroten van de werkgelegenheid. Dat doen we samen met het onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden, in de Human Capital Agenda. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor economische groei is immers de aanwezigheid van voldoende geschoolde en wendbare werknemers en werkgevers. De groeisectoren uit het economisch perspectief spelen een centrale rol als het gaat om het willen vergroten van zowel het aantal banen, als het innovatievermogen. Topinnovatiecentra spelen daarbij een belangrijke rol.

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een andere belangrijke factor. Zwolle is een bruisende stad. We zijn één van de cultuurregio’s en bieden het podium aan vele kunst- en cultuurinitiatieven. De stad kent diverse festivals en evenementen. Ook de creatieve economie, starters en startups zorgen voor steeds meer dynamiek in de stad. Net als de beleving van het rijke Zwolse erfgoed. Dit alles maakt Zwolle aantrekkelijk voor (nieuwe) inwoners, ondernemers, studenten en toeristen.

Nieuwe verbindingen zijn kansrijk, bijvoorbeeld tussen de creatieve economie,  bestaande bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Maar ook in het zoeken naar economische kansen in de uitdagingen rond klimaatveranderingen, energie en de overgang naar een circulaire economie. Impact ondernemen willen we stimuleren.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

23.439.543

1.392.741

2.135.000

167.828

+ mutaties projecten

7.742.477

5.510.012

37.253

2.269.717

+ begrotingswijzigingen

593.065

428.000

1.028.000

774.291

Begroting t/m december

31.775.085

7.330.753

3.200.253

3.211.837

- Jaarrekening

31.291.512

7.201.631

3.255.303

3.201.493

Resultaat programma Ondernemende en levendige stad

483.573

-129.122

-55.050

-10.344

Saldo

289.057

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2022 voorgestelde kredieten.

Doel

Omvang krediet tot en met 2022

Gerealiseerd tot en met 2021

Bestedingen 2022

Afgesloten 2022

Restantkrediet
31 december 2022

Doel 5.1.1

275.342.986

232.927.592

26.863.561

-320.000

15.231.833

Doel 5.1.2

2.088.983

640.931

518.630

-

929.422

Doel 5.2.1

46.689.271

25.631.268

2.271.840

-1.184

18.784.979

Doel 5.2.2

50.000

-

-

-

50.000

Doel 5.3.1

2.509.306

1.132.534

739.460

-

637.312

Doel 5.3.2

30.480.000

62.000

118.000

-

30.300.000

Totaal

357.160.546

260.394.325

30.511.491

-321.184

65.933.546

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/17/2023 16:37:08 met de export van 07/17/2023 16:11:27