Domeinen

Sociaal domein

Programma 1. Samenleving

Beschrijving

We willen dat onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar ondersteuning of zorg bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. Om ervoor te zorgen dat de sociale basis beter aansluit bij de behoefte van de inwoner, zijn veranderingen nodig. Daarover gaat de hervormingsagenda sociaal domein. De agenda heeft zes sporen: (1) Het voorveld – een sterke sociale basis, (2) Wmo – Van beschermd wonen naar (beschermd) thuis, (3) Jeugd – Herstel van het gewone leven in het gewone leven, (4) Participatie, (5) Wonen, (6) Eén gezin, één plan.

In dit programma staat hoe we die sociale basis versterken (spoor 1). Die basis begint in de eigen omgeving van de inwoner. Daar ontmoet hij familie, vrienden en buurtgenoten. Elkaar ontmoeten verrijkt het dagelijks leven. Maar een sterk sociaal netwerk maakt het ook makkelijker om elkaar te helpen of om hulp te vragen aan mensen die je kent, zoals bij mantelzorg. We zetten in op zelfredzaamheid en stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten. Zo is er ruimte voor bewonersinitiatieven en geven we subsidie aan wijkcentra en wijkverenigingen. Er zijn diverse algemene voorzieningen, waarvan alle inwoners gebruik kunnen maken. Onze stad telt ook veel initiatieven. En als dat nodig is, zijn er individuele voorzieningen. Bijvoorbeeld voor de mantelzorger die het niet meer aan kan. Alle voorzieningen en initiatieven willen we beter op elkaar afstemmen. Zodat de sociale basis van onze stad nog sterker wordt.

Naast het sociale netwerk zijn ook een gezonde leefstijl en vitaliteit belangrijk. We stimuleren dat inwoners sporten en bewegen. Dat leidt tot een betere gezondheid, meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen. Bij jongeren vergroot het de kans op betere schoolprestaties en helpt het bij de vermindering van probleemgedrag. Ook voor senioren is vitaliteit belangrijk. We bieden ze verschillende mogelijkheden om vitaal en waardig ouder te kunnen worden.

We willen dat iedereen kans heeft op goede scholing en betaald werk. We zorgen voor onderwijsvoorzieningen, zetten in op vergroten van kansengelijkheid en bieden ondersteuning bij het vinden van een baan. Voor sommige inwoners is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. We vinden het belangrijk dat zij evengoed op een andere manier kunnen meedoen en willen armoede voorkomen. Samen met partners in de stad zorgen we dat er voor deze inwoners meer mogelijkheden komen.

Aan al deze activiteiten is in 2022 gewerkt, zoals te lezen is bij de verschillende doelen.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

52.413.371

7.466.192

903.712

625.601

+ mutaties projecten

12.551.010

12.274.940

0

276.071

+ begrotingswijzigingen

3.111.606

2.754.315

2.379.500

1.589.233

Begroting t/m december

68.075.988

22.495.447

3.283.212

2.490.905

- Jaarrekening

65.131.137

25.839.086

7.814.637

1.546.225

Resultaat programma Samenleving

2.944.851

3.343.639

-4.531.425

-944.680

Saldo

812.385

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2022 voorgestelde kredieten.

Doel

Omvang krediet tot en met 2022

Gerealiseerd tot en met 2021

Bestedingen 2022

Afgesloten 2022

Restantkrediet
31 december 2022

Doel 1.1.2

41.659.885

595.360

11.840.667

-

29.223.858

Doel 1.2.3

20.539.615

16.454.205

1.026.584

-

3.058.826

Doel 1.3.1

3.022.500

-

560.911

-

2.461.589

Doel 1.3.3

49.526.000

19.296.000

7.859.000

-

22.371.000

Totaal

114.748.000

36.345.565

21.287.162

-

57.115.273

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/17/2023 16:37:08 met de export van 07/17/2023 16:11:27