Home

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen
De paragraaf kapitaalgoederen geeft inzicht in het onderhoud van onze gemeentelijke kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn het bezit van de gemeente. Deze investeringen heeft de gemeente in het verleden gedaan en vergen daarna regelmatig onderhoud. Voorbeelden zijn wegen, bruggen, riolering, gebouwen, speelvoorzieningen en groen. Het onderhouden van kapitaalgoederen is van belang voor aspecten als bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Maar ook om haar functies te kunnen blijven vervullen natuurlijk.  

Het algemene beleidskader voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte is vastgelegd in de door de Raad vastgestelde Omgevingsvisie in 2021. Vergeleken bij de eerdere vervallen visies is de ambitie om, naast de winkelcentra,  een groter gebied op een hoog kwaliteitsniveau te onderhouden (het Zwolse Centrumgebied). Dit is aanleiding geweest om de nota kapitaalgoederen buitenruimte 2022-2026 op te stellen. Deze is integraal ingediend in de begroting 2023, maar besloten is deze nog niet te behandelen en besluitvorming heeft niet plaatsgevonden. Dit gebeurt in de PPN 2024.
Samen met de in 2022 vastgestelde ‘Kadernota vastgoedmanagement’ hebben we dan de kapitaalgoederen in beeld in lijn met deze paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting.

De beheerplannen 2022 zijn input geweest voor de genoemde nota’s. Ze hebben inzichtelijk gemaakt wat het in activiteiten en geld betekent om te voldoen aan de Omgevingsvisie en landelijke wet- en regelgeving. Inspecties en monitoring op basis van landelijke methodieken hebben inzicht in de kwaliteit geleverd en heeft bepaald welk onderhoud en/of vervanging nodig is om te voldoen aan de ambities van de Visie en wet- en regelgeving. de benodigde budgetten zijn niet alle toegekend en het kwaliteitsniveau is niet in lijn met de ambitie van de Omgevingsvisie.

Vanuit beheer en onderhoud actualiseren we jaarlijks de beheerplannen en leveren onze onderhouds- en vervangingsbehoefte aan de MeerJarenOpgaveProgrammering (MJOP) ten behoeve van de integrale programmering. De horizon rekken we steeds verder op om uiteindelijk minimaal 10 jaar vooruit te kunnen kijken. Dit is nodig voor álle opgaven (ook de opgaven als woningbouw, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie) om zoveel mogelijk tot een integrale en stadsbrede programmering te komen.

De onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van de verschillende kapitaalgoederen voeden het MJOP. Het optimaliseren van het MJOP is een continu proces. Van beheer participeren wij daar actief in. Het vraagt de 10 jaren doorkijk van de opgaven van internen en externen.

De Nota Kapitaalgoederen buitenruimte 2022-2026 en de vastgoednota’s beschrijven naast de benodigde middelen voor instandhouding ook hoe we omgaan met alle opgaven in de stad, zoals de woningbouwimpuls, mobiliteit, klimaatadaptatie, energietransitie (en verduurzamen) en circulariteit.

De beschrijving uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft veel raakvlakken met de ambities en doelen uit programma 7. Vitale Wijken.

Indeling paragraaf:
De paragraaf kapitaalgoederen geeft per onderdeel inzicht in:

  • Het beleidskader
  • De uitvoering
  • Relevante ontwikkelingen
  • Financiën
  • Risico’s.
Deze pagina is gebouwd op 07/17/2023 16:37:08 met de export van 07/17/2023 16:11:27