Welkom op de website van de Jaarstukken 2022 van de gemeente Zwolle.

Met de jaarstukken 2022 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de realisatie van de begroting 2022. De Jaarstukken 2022 bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening:

 • Het Jaarverslag bestaat uit de algemene beschouwing, de programmaverantwoordingen en de paragrafen.
 • De Jaarrekening bestaat uit het financieel verslag. Daarin staan de grondslagen, de balans en de programmarekening.

De Jaarstukken zijn een spiegel van de Begroting 2022. Op de website staan dezelfde 10 begrotingsprogramma’s. Per begrotingsprogramma staan de ambitie, het doel en de criteria uitgelegd.

De controleverklaring van onze accountant Deloitte bij de Jaarstukken 2022 kunt u vanaf begin juni vinden via www.zwolle.nl/beleidscyclus

Onderstaande lijst toont de onderdelen van de Jaarstukken 2022 waar de controleverklaring van Deloitte betrekking op heeft. Het gaat om het onderdeel ‘jaarrekening’ (met uitzondering van arbeidsgerelateerde lasten, subsidiestaat en lijst maatschappelijk en economisch vastgoed) en de bijlagen over WNT, SiSa en taakvelden.
De jaarrekening bestaat uit:

 • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
 • Balans met toelichting (per 31 december 2022);
 • Het overzicht van baten en lasten, met daarin:
  • Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2022.
  • Overzicht per doel.
  • Begrotingsrechtmatigheid.
  • Incidentele baten en lasten.
  • Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves.
  • Overzicht per taakveld.
  • Berekening EMU-saldo.
  • Overzicht van reserves.
  • Overzicht van voorzieningen.
  • Onvoorzien.
  • Wet normering Topinkomens.
  • SiSa-bijlage.

Heeft u vragen over de Jaarstukken 2022? Neem dan contact op met Bert Tory (B.Tory@zwolle.nl) of Richtsje Tel (R.Tel@zwolle.nl)

Publicatiedatum: 2 juni 2023

Deze pagina is gebouwd op 07/17/2023 16:37:08 met de export van 07/17/2023 16:11:27