Home

Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf WOO

Algemeen
Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De Woo bevordert dit door de openbaarheid en duurzame toegankelijkheid van publieke informatie te verbeteren.
De focus van deze openbaarheidsparagraaf is de beschrijvende en kwalitatieve verantwoording op hoofdlijnen over de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en over de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2022.

Belangrijke speerpunten die centraal staan in de Woo gaan in op o.a. het aannemen van een WOO-coördinator, het publiceren van meerdere informatie categorieën (bijvoorbeeld wetten, convenanten en onderzoeksrapporten) en het op orde brengen van de informatiehuishouding volgens wet- en regelgeving. Iets waar iedere organisatie een kleine 10 jaar de tijd voor heeft.

Organisatie
Eind 2022 is een WOO-coördinator aangesteld en worden informatie categorieën gepubliceerd. Het op orde brengen van de informatie huishouding volgens wet- en regelgeving maakt onderdeel uit van het programma DUTO (Duurzame Toegankelijkheid). Als onderdeel van dit programma zijn in 2022 tientallen informatie-wetten vergeleken met elkaar, is nagegaan wat de gemeente Zwolle reeds heeft opgepakt en welke stappen de komende jaren gezet moeten gaan worden om de informatiehuishouding volgens geldende wet- en regelgeving op orde te krijgen en informatie op een veilige manier beschikbaar te stellen aan burgers.

Wat impliceert duurzame toegankelijkheid?
Een informatie object is duurzaam toegankelijk, wanneer dit beschikbaar, betrouwbaar, (her)bruikbaar, interpreteerbaar, leesbaar, openbaar (indien toegestaan) en vindbaar is voor nu maar ook in de verre toekomst. De digitaal opgeslagen informatie en stukken zullen dus ook over vele jaren hieraan moeten voldoen. Dit vraagt wat van de wijze van opslaan, maar ook van het meegaan in de digitale ontwikkelingen. Daarentegen moeten stukken en informatie, die vernietigd moeten worden volgens wet- en regelgeving, ook tijdig en daadwerkelijk vernietigd worden.
Voor alle relevante informatie-wetten willen we de opslag en van daaruit het (passief en actief) openbaar maken op een zelfde wijze volgens de IT-architectuur van Zwolle inrichten.

Zwolse aanpak
Voor het duurzaam toegankelijk maken is programma DUTO (Duurzame Toegankelijkheid) opgezet. Middels dit programma werken we toe naar een IT-omgeving, inclusief processen, van waaruit we voldoen aan de informatie wet- en regelgeving, zoals de WOO, de archiefwet de WEP, etc.

Deze pagina is gebouwd op 07/17/2023 16:37:08 met de export van 07/17/2023 16:11:27